SCI0162 Lunca Siretului Inferior

SCI0162-Lunca-Siretului-Inferior-1Situl de Interes Comunitar Lunca Siretului Inferior a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România

Codul sitului este ROSCI0162, iar suprafaţa lui este de 25.081 ha. Coordonatele conform formularului standard sunt Latitudine N 45°46`22″ Longitudine E 27º20´33″. Situl este dominat de o vegetaţie caracteristică pădurilor de şleau puternic influenţată de existenta unor braţe secundare desprinse din râul Siret şi Putna, dar care sunt alimentate in proportie de peste 50% din panza freatică. Temperatura medie anuală a apei din aceste braţe este mult mai ridicata decat cea inregistrata pe raul Siret. Încadrarea biogeografică este în regiunea Stepică.

SCI0162-Lunca-Siretului-Inferior-2

Conform formularului standard, în ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior au fost identificate urmatoarele habitate de interes comunitar:

  • Cursuri de apa din zonele de câmpie, pâna la cele montane, cu vegetatie din Ranunculion fluitantis si    Callitricho-Batrachion
  • Pajisti aluviale din Cnidion dubii
  • Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Frasinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
  • Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodium rubri şi Bidention
  • Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
  • Zăvoaie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
  • Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus escelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion  albae)

SCI0162-Lunca-Siretului-Inferior-3

SCI0162-Lunca-Siretului-Inferior-4Dintre speciile de fauna de interes comunitar in ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior sunt prezente Lucanus cervus, Vertigo angustior, Felis sylvestris, Lutra lutra, Spermophilus citellus, Emys orbicularis, Triturus cristatus, Bombina bombina, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata,Zingel streber, Zingel aurata.

 

Print Friendly