SCI0072 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi

SCI0072-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-1Situl de Interes Comunitar Dunele de Nisip de la Hanul Conachi a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România

Acest sit de interes comunitar este inclus în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziţia 2402 – “Dunele de nisip de la Hanu Conachi”. Din punct de vedere administrativ aparţine comunei Lieşti, judeţul Galaţi. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV – IUCN. Suprafaţa totală a ariei protejate este de 217 ha.

Codul sitului este ROSCI0072, coordonatele sitului sunt latitudine N 45º 34′ 11” şi longitudine E 27º 34′ 43”, conform formularului standard. Altitudinea minimă este de 12 m, iar cea maximă de 26 m. Încadrarea biogeografică este în regiunea Stepică. Acest sit este situat în Sudul Moldovei, într-un climat de tip continental, caracterizat printr-o medie multianuală a temperaturilor de 10,7°C şi o medie multianuală a precipitaţiilor de 396-404 mm. Vara, în timpul amiezii temperatura la suprafaţa dunelor de nisip depăşeşte 70°C, iar temperaturi destul de ridicate se înregistrează în adâncime până la 25-30 cm.

Aria protejata este amplasată pe depozite holocene (Cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificaţie încrucişată, nisipuri şi loessuri.

Relieful din aria protejata se prezintă sub formă de dune, cu altitudini variabile, de origine fluviatilă şi eoliană. SCI0072-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-2Rezervaţia Hanu Conachi este amplasată la contactul a două unităţi geomorfologice – campia Tecuciului cu campia Siretului inferior. Tipul de sol caracteristic ariei protejate Hanu Conachi este psamosolul. Psamosolurile sunt nisipuri aflate într-un stadiu incipient de solificare. Nisipurile tind să treacă în psamosoluri, iar acestea să evolueze către tipurile genetice de sol din arealul respectiv (cernoziom levigat nisipos, cernoziom nisipos, lăcovişte nisipoasă).

SCI0072-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-3

Din punct de vedere botanic, aria protejata de la Hanu Conachi reprezintă o concentrare de elemente ale florei arenicole nemaiîntalnite în Moldova şi rară în restul ţării : Secale silvestre (secară),  Tragus racemosus (iarbă scaioasă),  Festuca polesica (păiuş),  Allium guttatum ,  Polygonum arenarium (troscot),  Dianthus polymorphus (garofiţa de pădure),  Salix rosmarinifolia (salcia pitică),  Astragalus virgatus v. albiflorus (cosari de nisip),  Acgillea ochroleuca,  A. ptarmica,  Centaurea arenaria (măturică),  Tragopogon floccosus (barba caprei),  Holoschoemus vulgaris v. romanicus (pipirig),  Onobrychis arenaria (trifoi sălbatic),  Nepeta ucranica (poala Sfintei Mării),  Onosoma setosum (otrăţel),  Agropyron elongatum (pir),  Anchusa gmelini,  A. procera (limba boului),  Asparagus pseudoscaber (umbra iepurelui),  Dicthamus albus (frăsinel),  Hypericum elegans (floare de friguri),  Rindera umbellata (căciula mocanului),  Succisa pratensis (şoparliţa),  Cynodon dactylon (pir gros),  Apera spica venti (iarba vantului),  Molligo cerviana.

Conform documentaţiilor existente, aria protejata cuprinde patru staţiuni alese după criterii tipologice :

1. Pădure de stejar cu păducel şi salcam avand un covor vegetal bine dezvoltat

2. Asociaţii de coada şoricelului şi secară

3. Palcuri de mesteacăn şi asociaţii de Brometem tectori

4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetaţie săracă cu elemente de floră arenicolă amintite mai sus.

SCI0072-Dunele-de-Nisip-de-la-Hanul-Conachi-4Specii prezente conform bibliografiei: Metopobactus rayi,  Gnophosa spinosa,  Zelotes muncus,  Micaria sociabilis,  Phlegra nigra,  şoparla de nisip (Eremias arguta deserti),Vipera ursini,  Emys orbicularis, Coluber jugularis caspius (şarpele de nisip), a cărui limită nordică de răspandire atinge aria nisipurilor de la Hanu Conachi.

Este semnalată şi prezenţa altor elemente mediteraneene ca de exemplu Lacerta taurica şi acarianul parazit, Leptotrombium (hypotrombium)  hasei. Coleoptere rare : Hipolia parvula Kym,  Anisoplia deserticale,  Anomala dubia Scop,  din familia Scarabidae,  Crypocephalus gamma,  Crasomelia marginata.

Dintre speciile de interes comunitar sunt mentionate in Formularul standard: Erannis ankeraria, Cerambyx cerdo, Echium russicum.

In SCI0072 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi au fost identificate urmatoarele habitate de interes comunitar:

  • Pajisti xerice pe substrat calcaros
  • Vegetatie forestiera ponto-sarmatica cu stejar pufos
Print Friendly