Rezervatia Lunca Siretului

Rezervatia Naturala Lunca Siretului a fost declarată prin Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional (Secţiunea III-zone protejate – Mon. Of. 152/12.IV.2000. Codul ariei protejate este 2827.

Include două trupuri de pădure, „Trupul Pădurea Neagră” cu suprafaţa de 259,8 ha  şi „Trupul Pădurea Dumbrăviţa” cu suprafaţa de 177,8 ha.

lunca-siretului-1

1. Trupul Padurea NeagraAria protejată este situată în zona de luncă, în interfluviul Putna Siret, la nord de localitatea Răduleşti.

Rezervaţia se găseşte în Lunca Siretului şi se caracterizează printr-un microrelief format din terase aluvionare joase (altitudine cca. 40 m), grinduri şi conuri de dejecţie laterală, microdepresiuni cu apă stagnată, dintre care unele sunt braţe părăsite ale Siretului, rezultate prin deplasarea albiei minore a acestuia spre est.Încadrarea biogeografică este în regiunea Continentală-Silvostepa Câmpiei Române.

Din punct de vedere geomorfologic, regiunea este de câmpie, iar geologic domeniul este sedimentar.

 

Din punct de vedere geologic/geomorfologic,substratul geologic aparţine pliocenului inferior, fiind format din alternanţe de nisipuri cu concreţiuni grezoase, gresii oolitice, marne şi marne nisipoase, depozite aluviale, prundişuri şi pulberi slab coezive – fapt ce determină un slab conţinut de schelet al solului.

lunca-siretului-2Din punct de vedere geomorfologic, Lunca Siretului se caracterizează printr-un microrelief format din terase aluvionare joase (altitudine cca. 40 m), grinduri şi conuri de dejecţie laterală, microdepresiuni cu apă stagnată, dintre care unele sunt braţe părăsite ale Siretului, rezultate prin deplasarea albiei minore a acestuia spre răsărit.Pedologic, în funţie de condiţiile staţionale (substrat litologic, microrelief, microclimat, vegetaţie), tipurile de sol întalnite în perimetrele ariei protejate Lunca Siretului prezintă un aspect mozaicat : molisoluri cernoziomice tipice, argiluvisoluri brune tipice şi litice (predominante), soluri neevoluate aluviale tipice şi molice (hidromorfe) şi erodisoluri tipice gleizate.

 

 

Climatologic, aria protejată Lunca Siretului se încadrează în provincia de climă continentală, fiind caracterizată de o climă cu caracter stepic, cu tendinţe de aridizare în ultimii 20 de ani. Temperatura medie multianuală a crescut de la 9,5 grade C la 10,5 grade C, iar media multianuală a precipitaţiilor a scăzut de la 500,91 mm/an la 482,21 mm/an. Indici ecometrici climatici calculaţi pentru acest sector subliniază încă odată faptul că în condiţiile pedoclimatice ale acestui areal, gradul de acoperire cu vegetaţie forestieră trebuia să fie mare, dar în condiţiile unei presiuni antropice destul de ridicate, indicele de naturalitate a scăzut drastic.

Hidrologic, în aria protejată Pădurea Neagră care este străbătută de un braţ mort al Siretului, se resimte efectul negativ al acumulărilor hidroenergetice de la Călimăneşti şi Movileni, datorită cărora nivelul panzei freatice din aval a coborat, astfel încat zeci de hectare de zăvoaie şi plantaţii s-au uscat.

Conform fişei rezervaţiei, speciile protejate sunt: Capreolus capreolus, Erinaceus europaeus, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio otus, Botaurus stellaris, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coracias garrulus, Crex crex, Dendrocopos major, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Milvus milvus, Parus major, Pica pica, Picus canus, Elaphe longissima, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Bombina bombina, Hyla arborea, Aeshna viridis, Helix pomatia, Lucanus cervus.

2. Trupul Padurea Dumbravita – Aria protejată este situată în zona de luncă a Putnei, în aval de confluenţa cu Rimna. Are o suprafaţă totală de 239,3 ha.

lunca-siretului-3Asociaţiile vegetale sunt specifice zăvoaielor din zona de stepă, formate din plop alb, salcie, arin, salcam şi tei; în Pădurea Neagră şi în Pădurea Dumbrăviţa apar exemplare de Quercus sp. iar în subarboret, soc, păducel, verigariu, dracilă, curpen de pădure, măceş, salbă moale şi salbă raioasă, lemn cainesc, mur; pe liziere apare sporadic porumbarul, cătina albă şi cătina roşie.

Aria protejată Pădurea Dumbrăviţa este străbătută de raul Putna, care în acest sector are un debit mediu multianual de 15 m.c. / s. Reţeaua bogată de ape freatice este puternic influenţată în acest sector de regimul debitelor raului, astfel încat modificarea regimului hidrologic al apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic al raului Putna este resimţită pană în această zonă. Deasemenea şi în aria protejată Pădurea Neagră care este străbătută de un braţ mort al Siretului, se resimte efectul negativ al acumulărilor hidroenergetice de la Călimăneşti şi Movileni, datorită cărora nivelul panzei freatice din aval a coborat, astfel încat zeci de hectare de zăvoaie şi plantaţii s-au uscat.

Încadrarea biogeografică este în regiunea Continentală-Silvostepa Câmpiei Române.

Din punct de vedere geomorfologic, regiunea este de câmpie iar geologic domeniul este sedimentar.Substratul geologic aparţine pliocenului inferior fiind format din alternanţe de nisipuri cu concreţiuni grezoase, gresii oolitice, marne şi marne nisipoase, depozite aluviale, prundişuri şi pulberi slab coezive – fapt ce determină un slab conţinut de schelet al solului.

Din punct de vedere geormorfologic, Lunca Siretului se caracterizează printr-un microrelief format din terase aluvionare joase (altitudine cca. 40 m), grinduri şi conuri de dejecţie laterală, microdepresiuni cu apă stangnată, dintre care unele sunt braţe părăsite ale Siretului, rezultate prin deplasarea albiei minore a acestuia spre răsărit.

Pedologic, în funcţie de condiţiile staţionale (substrat litologic, microrelief, microclimat, vegetaţie), tipurile de sol întâlnite în perimetrele ariei protejate Lunca Siretului prezintă un aspect mozaicat : molisoluri cernoziomice tipice, argiluvisoluri brune tipice şi litice (predominante), soluri neevoluate aluviale tipice şi molice (hidromorfe) şi erodisoluri gleizate.

Din punct de vedere climatic aria protejată Lunca Siretului se încadrează în provincia de climă continentală, fiind caracterizată de o climă cu carater stepic, cu tendinţe de aridizare în ultimii 20 de ani. Temperatura medie multianuală a crescut de la 9,5 grade C la 10,5 grade C, iar media multianuală a precipitaţiilor a scăzut de la 500,91 mm/an la 482,21 mm/an. Indici ecometrici climatici calculaţi pentru acest sector subliniază încă odată faptul că în condiţiile pedoclimatice ale acestui areal, gradul de acoperire cu vegetaţie forestieră trebuia să fie mare, dar în condiţiile unei presiuni antropice destul de ridicate, indicile de naturalitate a scăzut drastic.lunca-siretului-4

Conform fişei rezervaţiei, speciile de interes conservativ sunt: Capreolus capreolus, Erinaceus europaeus, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio otus, Botaurus stellaris, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coracias garrulus, Crex crex, Dendrocopos major, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Milvus milvus, Parus major, Pica pica, Picus canus, Elaphe longissima, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Bombina bombina, Hyla arborea, Aeshna viridis, Helix pomatia, Lucanus cervus.lunca-siretului-5

Hidrologic, perimetrul ariei protejate Lunca Siretului se caracterizează printr-o bogată reţea de ape de suprafaţă şi ape freatice. Aria protejată Pădurea Dumbrăviţa este străbătută de raul Putna, care în acest sector are un debit mediu multianual de 15 m.c. / s. Reţeaua bogată de ape freatice este puternic influenţată în acest sector de regimul debitelor raului, astfel încat modificarea regimului hidrologic al apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic al raului Putna este resimţită pană în această zonă.

Print Friendly