Rezervatia Balta Talabasca

Rezervatia-Balta-Talabasca-1Rezervaţia  Naturala Balta Tălăbasca a fost desemnată prin  Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional (Secţiunea III-zone protejate – Mon. Of. 152/12.IV.2000).

Codul ariei protejate este 2412, aparţine comunei Tudor Vladimirescu judeţul Galaţi. Suprafaţa rezervaţiei este de 139 ha, coordonatele geografice sunt Latitudine N 45º33` şi Longitudine E 27º37´, conform formularului standard.

Încadrarea biogeografică este în regiunea Stepică iar Ecoregiunea este Stepa Câmpiei Române.

Geomorfologic, regiunea este de lac, iar geologic este domeniu sedimentar.

Geomorfologia este caracteristică lacurilor din zonele cu umiditate deficitară.

Geologia se caracterizează prindepozite aluvioonare fine predominand nisipurile şi looesurrile – depozite halocene (cuaternar).

Pedologic, solurile sunt aluviale gleizate. Hidrologic, Lacul Tălăbasca este un lac de luncă aflat în Campia Siretului inferior. În partea sa de nord-vest este debuşeul văii intermitente a Călmăţuiului.

Genetic, este un lac de luncă cu apă dulce, alimentat natural din paraul Călmăţui.Rezervatia-Balta-Talabasca-2

Climatologic, precipitaţii medii anuale – 400 mm, temperatura medie anuală – 10 grade C, vântul dominant este Crivăţul, care bate cu o viteză mai mare sau egală cu 16m/s, umezeala relativă a aerului – 72-74 cmp/an

Prezintă habitate care găzduiesc specii de nevertebrate şi vertebrate specifice ecosistemelor acvatice. Multe din acestea se află sub protecţia convenţiilor internaţionale şi directivelor europene din domeniul biodiversităţii:

  • amfibieni: broasca verde de lac (Rana ridibunda), broasca mică de lac (Rana esculenta), tritonul  cu creastă (Triturus cristatus), tritonul (Triturus vulgaris), buhaiul de baltă cu burta roşie sau izvoraşul (Bombina bombina)
  • reptile: şarpele (Natrix natrix)
  • mamifere: şobolanul de apă (Arvicola terrestris) ca şi bizamul (Ondatra zibethica), vulpea(Vulpes vulpes), iepurele (Lepus europaeus).

În toate sezoanele, atât pe malul bălţilor, în apă, dar şi în apropierea digului au fost observate moluşte reprezentate de scoici (scoica de apă – Anodonta cygnaea) şi gasteropode (Planorbis corneus, Limnea truncatula).

Rezervatia-Balta-Talabasca-3Pe perioada migraţiei, în acest areal se înregistrează importante efective de păsări acvatice. Dintre acestea amintim de: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), ciconiide (Ciconia nigra, Ciconia ciconia), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser albifrons, Anser erythropus, Anser anser, Anas crecca, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Fulica atra ), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Philomachus pugnax, Limos limosa, Tringa totanus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a

Conform fişei rezervaţiei, speciile de interes conservativ pentru care a fost instituit regimul de protecţie sunt Alcedo atthis. Anas platyrhynchos, Anser anser, Ciconia ciconia, Crex crex, Egretta garzetta, Fulica atra, Pelecanus onocrotalus, Vanellus vanellus, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Bombina bombina, Hyla arborea, Misgurnus fossilis, Helix pomatia.

Se  suprapune în totalitate ROSPA0071 „Lunca Siretului Inferior” şi ROSCI0162„Lunca Siretului Inferior”

Print Friendly