Pedologie

Caracteristici pedologice

Distribuţia tipurilor de sol din ROSPA0071 este influenţată de substratul litologic, microformele de relief, caracteristicile climatice, vegetaţie, caracteristicile suprafeţelor acvatice şi activităţile antropice.

În Lunca Siretului Inferior pe depozite aluviale s-au dezvoltat protisoluri, cu încărcare carbonatică, iar pe alocuri cu gleizare şi salinizare profundă. În apropierea cursurilor de apă se pot identifica hidrosoluri, unde procesele de solificare sunt în stare incipientă (Fig 1).

pedologie-1Fig. 1 Harta solurilor din ROSPA0071

Pe suprafeţe mai reduse, în Lunca Siretului Inferior, în zonele de confluenţă cu afluenţii principali, apar zone cu salinizare intensă, pe care s-au format salsodisoluri.

În lungul ROSPA0071, pe versanţii Colinelor Tutovei şi pe terasele Siretului apar luvisoluri. Pe malul stâng al Siretului, în dreptul Podişului Covurlui se dezvoltă cernisoluri.

În Lunca Siretului Inferior valorificarea dominantă a solurilor este cea forestieră, urmată de cea agricolă (păşuni). Suprafeţele ocupate de terenuri arabile sau de alte plantaţii permanente este foarte redusă şi se limitează la spaţiile situate în imediata vecinătate a localităţilor.

 

 

Print Friendly