Cadrul natural

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lunca Siretului Inferior este arie naturală protejată de interes comunitar, înfiinţată prin Hotărârea de Guvern 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (cod ROSPA0071). Scopul Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică „Lunca Siretului Inferior”, conform prevederilor Directivei Păsări, este conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a populaţiilor speciilor de păsări existente şi a habitatelor specifice ale speciilor de păsări migratoare sălbatice.

Situl este situat în extremitatea nord-estică a Câmpiei Române, în lungul albiei majore a râului Siretului din sectorul său cuprins între Adjudul Vechi şi Galaţi. Suprafaţa ROSPA0071 este de 36492 ha, din care 29% în judeţul Vrancea, 66 % din judeţul Galaţi şi 5 % din judeţul Brăila.

Teritoriul aferent ROSPA0071 se caracterizează prin contraste foarte puternice legate de naturalitate, artificializare, valorificarea antropică, impact antropic, accesibilitate şi valorificare turistică. Astfel, în lungul cursului Siretului Inferior se succed areale cu intervenţie antropică puternică asupra mediului (lacuri de acumulare, derivaţii, sisteme de irigaţii şi de desecare, captări şi deversări de apă) cu areale aflate în diferite stadii de renaturare (zăvoaie, bălţi, plaje de nisip, pajişti naturale, mlaştini, corpuri de apă, păduri de foioase, etc.).

Print Friendly