Avizare

Avizarea activităţilor umane desfăşurate de teritoriul Ariei

Autorităţile competente pentru protecţia mediului care conduc procedurile de reglementare, notifică administratorii şi custozii ariilor naturale protejate în vederea emiterii avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional pentru planuri/programe/proiecte/activităţi, după caz.

Custodele exprimă puncte de vedere referitoare la aspectele relevante specifice domeniului lor de competenţă, cu privire la solicitarea avizelor şi a modului de abordare integrată a efectelor rezultate din implementarea planului/programului/proiectului şi/sau a desfăşurării activităţii asupra ariei/ariilor naturale protejate din zona de influenţă

Documentele solicitate beneficiarilor de planuri/programe/proiecte/activităţi de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul procedurilor de reglementare vor fi transmise custodelui în vederea emiterii avizelor

Procedurile de reglementare în care participă administratorii şi custozii ariilor naturale protejate sunt derulate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea emiterii avizului de mediu pentru planuri/programe, acordului de mediu pentru proiecte, avizului Natura 2000, autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţi, precum şi autorizaţiei pentru activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică şi a importului acestora.

În urma solicitării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, administratorii/custozii ariilor naturale protejate emit avize înainte de emiterea actelor de reglementare definite la art. 74 din regulamentul ariei protejate Lunca Siretului Inferior. Avizele conţin principalele motive şi considerente care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil/nefavorabil al administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate.

În cadrul procedurii de avizare se emite:

a) Aviz favorabil (pozitiv), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/programele supuse avizării sunt considerate de Custode că nu au un impact negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare.

b) Aviz nefavorabil (negativ), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/

programele supuse avizării sunt considerate de Custode că pot avea un impact

negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a

habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici

şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare.

 

Procedura emiterii avizului custodelui este urmatoarea:

În vederea îndeplinirii obligaţiei de a emite avize solicitate de către autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM), în urma notificării directe sau de participare în comisia/comitetul/colectivul organizată/organizat în cadrul procedurilor de reglementare, administratorii şi custozii desemnaţi respectă următoarele prevederi:

a) analizează documentaţiile înaintate de către ACPM în cadrul etapelor procedurilor de reglementare şi emit puncte de vedere motivate.

Documentaţiile sunt prevăzute în actele normative care precizează procedurile de emitere a următoarelor acte de reglementare:

(i) avizul de mediu pentru planuri şi programe;

(ii) acordul de mediu şi avizul Natura 2000 pentru proiecte;

(iii) autorizaţia de mediu pentru activităţi cu posibil impact semnificativ asupra mediului;

(iv) autorizaţia integrată de mediu;

(v) autorizaţia pentru activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;

b) pentru emiterea avizului, administratorii şi custozii informează beneficiarii de planuri/programe/proiecte/activităţi, prin afişare pe site web, afişare la sediu, panouri informative şi prin alte forme de informare disponibile, asupra depunerii următoarelor documente necesare:

(i) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei şi de emitere a avizului administratorului/custodelui, tarif care este stabilit conform prevederilor legale în vigoare

c) administratorii şi custozii pot solicita informaţii suplimentare către ACPM, în vederea emiterii avizului. Informaţiile solicitate trebuie să fie relevante pentru:

(i) evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra ariilor naturale protejate din zona de influenţă a planului/programului/proiectului/activităţii;

(ii) identificarea ulterioară emiterii actului de reglementare a potenţialelor efecte semnificative asupra ariei naturale protejate datorate activităţilor desfăşurate;

(iii) alte aspecte relevante specifice competenţei administratorului/custodelui, necesare implementării planului de management şi/sau a regulamentului ariei naturale protejate;

d) administratorii şi custozii pot solicita informaţii suplimentare în termen de 15 zile de la primirea unei cereri de avizare, respectiv în termen de 3 zile pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării;

e) în vederea emiterii avizului, administratorul/custodele ariei naturale protejate nu poate solicita studii suplimentare/lucrări titularului, în afara celor solicitate fundamentat prin punctele de vedere emise în cadrul procedurilor de reglementare coordonate de către ACPM.

Administratorii şi custozii analizează documentaţia transmisă de ACPM, verifică, după caz, amplasamentul planului/programului/proiectului/activităţii şi emit avizul, ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată de interes naţional/comunitar/internaţional a fost desemnată, în baza Hotărârii Consiliului ştiinţific, după caz. Avizul administratorilor şi custozilor se emite înainte de emiterea actului de reglementare de către ACPM;

f) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentaţie completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ sau în procedurile de reglementare prin care s-a solicitat avizul administratorului/custodelui;

g) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării, este de 5 zile de la primirea unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare;

h) revizuirea avizului emis de administratorii şi custozii ariilor naturale protejate se solicită de către ACPM în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior;

i) cererea pentru emiterea avizului de către administratori şi custozi, are următorul format:

 

Cerere (model)

Subsemnatul, …………………………….., identificat cu C.I. seria ………… nr. ………….., domiciliat în

 

……………………, în calitate de reprezentant al …………………………………………………………………..,

                                                                                                        (Se va completa de către persoanele juridice.)

cu sediul social în localitatea ………………………, str. ………………………… nr. ….., bl. ……, sc. ……, ap. …..,

 

judeţul/sectorul ………………, având codul fiscal (CUI) …………….., nr. de înregistrare la registrul

 

comerţului …………………, solicit eliberarea avizului de către……………………………………………………………

(Se menţionează administratorul/custodele ariei naturale protejate.)

 

pentru planul/programul/proiectul/activitatea …………………………. .

Documentele care stau la baza solicitării transmise la autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) în cadrul ……………………………………………………………………………………………………………..

                                                          (Se menţionează solicitarea avizului de mediu/acordului de mediu/autorizaţiei/autorizaţiei

                                                          integrate de mediu şi a autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau

                                                          comercializare de plante din flora sălbatică, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale

                                                          vertebrate şi nevertebrate şi/sau animale din fauna sălbatică de către persoane fizice şi/sau

                                                           juridice.)

 

sunt următoarele:  ………………….…………………………………………………………………. .

                                                 (Se vor enumera documentele depuse la ACPM.)

 

Date de contact: telefon/mobil ……………. fax ………………. e-mail ………………… .

 

Data                                                                                                                            Semnătura şi ştampila

 

 

Pentru documentaţiile incomplete sau în cazul neachitării tarifului de avizare, procedura de avizare se supendă. Procedura de avizare suspendată pe o perioadă mai lungă de 6 luni se clasează din oficiu, fără a trimite vreo înştiinţare în acest sens titularului.

În termen de 30 de zile de la finalizarea activităţii autorizate, solicitantul va înainta către Custode un raport asupra activităţii desfăşurate, raport care va fi însoţit de copii ale materialelor relevante obţinute pe parcursul activităţii. Custodele poate solicita detalierea unor aspecte ale raportului prezentat. Obţinerea unui nou aviz pentru desfăşurarea activităţilor este condiţionată de predarea unui astfel de raport către custode.

Avizul favorabil / nefavorabil / clasarea solicitarii vor fi comunicate după primirea solicitarii / documentaţiei / clarificarilor solicitate de custode, catre autoritatea de mediu , sub forma de document semnat si stampilat, cu numar de inregistrare, scanat, via e-mail si/sau fax.

Conform art. 30 al.3 si al.4 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice a instituit  urmatoarele tarife :

avizare-1

Plata se poate face la casieria Asociatiei, str.Ion Creanga nr.12, Focsani , jud Vrancea  sau prin transfer bancar in contul : RO57 FNNB 0010 0202 3720 RO01

Banca CREDIT EUROPE BANK FOCSANI

Print Friendly